انتقال حرارت در صفحه ی متوازی الاضلاع با متلب

انتقال حرارت در صفحه ی متوازی الاضلاع با متلب

انتقال حرارت در صفحه ی متوازی الاضلاع با متلب

صورت سوال

پروژه با زبان متلب کدنویسی شده

پروژه به روش تفاضل محدود نوشته شده

حل به روش ضمنی و در حالت گذرا و همجنین در حالت پایا نوشته شده

حل با تولید حرارت داخلی و بدون تولید حرارت داخلی نوشته شده

برای نوشتن کد متلب ماتریس معادلات(ضرایب و مجهولات )تشکیل شده است.

حاوی فایل ورد و پی دی اف  در 18 صفحه

خروجی کد در حالت پایا آورده شده تا شما عزیزان از صحت پروژه اطمینان یابید:

خروجی در حالت پایا